Informacje finansowe

Wybrane roczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_roczne_do pobrania_2012-2016)
RACHUNEK WYNIKÓW 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody ze sprzedaży 440 124 468 847 503 989 560 429 628 487
Zysk (strata) na działalności operacyjnej – 28 201 4 445 12 361 2 176 12 536
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -28 406 3 140 631 -3 781 11 183
Zysk (strata) netto – 26 983 2 955 9 663 -7 133 5 201
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2012 2013 2014 2015 2016
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
– 1 083 17 196 -9 912 -9 200 37 550
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
– 10 879 -3 154 -5 073 -16 041 -32 817
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
15 899 -7 098 16 432 21 241 873
Przepływy pieniężne razem netto 3 937 6 944 1 447 -4000 5 606
Amortyzacja 9 212 8 088 7 503 7947 9049
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2012 2013 2014 2015 2016
Aktywa trwałe 39 864 39 242 68 312 78 290 104 126
Zapasy 120 360 116 421 126 773 146 991 150 875
Należności krótkoterminowe 27 582 19 574 27 065 24 747 40 285
Aktywa pieniężne 13 494 20 333 21 938 17 833 23 486
Całkowite aktywa/pasywa 201 934 202 895 245 412 270 900 321 214
Kapitał własny 47 276 51 636 103 726 110 369 131 297
Zobowiązania długoterminowe 5 127 26 875 22 382 15 418 9 214
Zobowiązania krótkoterminowe 149 532 124 384 119 304 145 113 180 703
Liczba akcji 26 938 020 26 938 020 34 666 200 34 666 200 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 1,75 1,9 3,0 3,2 3,7
Wybrane półroczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_polroczne_do pobrania_2017)
RACHUNEK WYNIKÓW I H 2013 I H 2014 I H 2015 I H 2016 I H 2017
Przychody ze sprzedaży 210 715 226 165 255 837 285 539 283 552
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 225 2 125 -1 015 -1 148 -14 087
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 009 -104 -3 522 -142 -15 749
Zysk (strata) netto -2 204 -2 043 -5 412 -2 538 -13 780
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I H 2013 I H 2014 I H 2015 I H 2016 I H 2017
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-6 914 -11 982 -22 612 -6 231 -18 749
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-1 631 -2 294 -7 742 -7 449 -11 310
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
821 80 23 572 2 731 15 046
Przepływy pieniężne razem netto -7 724 -14 196 -6 782 -10 949 -15 013
Amortyzacja 4 263 3 663 3 830 3 919 5 626
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017
Aktywa trwałe 40 736 36 336 70 952 82 960 109 955
Zapasy 110 926 117 766 125 742 146 841 169 398
Należności krótkoterminowe 22 692 17 606 28 955 28 919 26 653
Aktywa pieniężne 5 768 6 245 15 111 6 939 8 491
Całkowite aktywa/pasywa 183 214 186 132 244 302 269 791 324 481
Kapitał własny 46 429 45 539 111 906 104 479 116 338
Zobowiązania długoterminowe 4 005 20 915 19 891 12 663 8 264
Zobowiązania krótkoterminowe 132 780 119 679 112 505 152 649 199 879
Liczba akcji 26 938 020 26 938 020 34 666 200 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 1,72 1,71 3,2 2,9 3,3
Wybrane kwartalne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_za 1Q_do pobrania_2013-2017)
RACHUNEK WYNIKÓW I Q 2013 I Q 2014 I Q 2015 I Q 2016 I Q 2017
Przychody ze sprzedaży 97 649 103 657 114 491 125 308 123 431
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 235 -815 -3134 -6 675 -14 533
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 219 -1 829 -5 433 -6 848 -15 012
Zysk (strata) netto -3 381 -2 581 -5 886 -7 004 -13 752
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I Q 2013 I Q 2014 I Q 2015 I Q 2016 I Q 2017
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-8 684 -14 283 -18 835 -10 609 -35 854
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-509 -930 -1326 -3 597 -5 503
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
0 1 053 10 090 3 877 24 113
Przepływy pieniężne razem netto -9 193 -14 160 -10 071 -10 329 -17 244
Amortyzacja 2 216 1 847 1 891 2 032 2 896
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2017
Aktywa trwałe 40 567 37 795 68 799 81 090 107 933
Zapasy 117 148 125 245 139 524 159 128 168 759
Należności krótkoterminowe 22 112 19 971 32 587 26 038 20 827
Aktywa pieniężne 4 304 6 272 11 829 7 556 6 260
Całkowite aktywa/pasywa 194 255 197 097 255 846 282 758 311 185
Kapitał własny 45 198 44 730 96 045 103 087 116 826
Zobowiązania długoterminowe 6 651 23 317 20 867 13 574 9 877
Zobowiązania krótkoterminowe 142 406 129 050 138 934 166 097 184 482
Liczba akcji 26 938 020 26 938 020 34 666 200 34 666 200 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 1,68 3,5 2,8 3,0 3,3
Wybrane kwartalne skonsolidowane dane finansowe za III kwartały ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_za 1-3Q_do pobrania_2013-2017)
RACHUNEK WYNIKÓW I-III Q 2013 I-III Q 2014 I-III Q 2015 I-III Q 2016 I-III Q 2017
Przychody ze sprzedaży 330 213 352 369 386 867 435 384 437 610
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -308 6 757 -436 -1 305 -24 441
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 631 837 -3 285 -222 -26 877
Zysk (strata) netto -391 -2 126 -6 597 -2 980 -23 261
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I-III Q 2013 I-III Q 2014 I-III Q 2015 I-III Q 2016 I-III Q 2017
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
1 705 -7 800 -26 086 -2 624 -23 742
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-2 231 -3 500 -10 778 -12 391 -14 206
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-2 549 1 230 25 968 2 893 21 591
Przepływy pieniężne razem netto -3 075 -10 070 -10 896 -12 122 -16 357
Amortyzacja 5 592 5 592 5 785 5 949 8 426
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017
Aktywa trwałe 39 447 52 558 74 553 86 572 112 382
Zapasy 116 952 135 644 159 390 165 919 182 219
Należności krótkoterminowe 22 928 24 392 32 343 33 167 16 840
Aktywa pieniężne 10 421 10 321 11 001 5 764 7 129
Całkowite aktywa/pasywa 195 533 232 389 292 226 297 444 327 377
Kapitał własny 47 023 54 029 111 085 104 055 107 174
Zobowiązania długoterminowe 44 042 21 207 18 321 10 692 7 465
Zobowiązania krótkoterminowe 104 468 157 153 162 820 182 697 212 738
Liczba akcji 26 938 020 34 666 200 34 666 200 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 1,75 1,57 3,2 2,9 3,0