Informacje finansowe

Wybrane roczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_roczne_do pobrania_2016-2020)
RACHUNEK WYNIKÓW 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży 628 487 624 813 553 208 367 023 130 857
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 968 -26 492 -39 539 -70 936 -8 277
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 615 -32 719 -47 462 -48 447 20 236
Zysk (strata) netto 4 633 -36 171 -73 139 -63 835 22 227
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2016 2017 2018 2019 2020
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
36 453 -5 649 -29 813 30 540 -596
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-32 817 -17 226 -8 050 -9 044 -3 077
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
1 970 16 983 30 424 -29 204 -83
Przepływy pieniężne razem netto 5 606 -5 892 -7 439 -7 708 -3 756
Amortyzacja 9 049 11 970 10 219 22 545 6 103
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2016 2017 2018 2019 2020
Aktywa trwałe 104 126 105 381 76 629 39 851 13 822
Zapasy 150 307 164 242 189 576 42 885 36 259
Należności krótkoterminowe 40 285 16 952 13 057 8 178 14 528
Aktywa pieniężne 23 486 17 583 11 881 4 157 389
Całkowite aktywa/pasywa 320 646 308 890 298 838 97 076 70 317
Kapitał własny 130 729 93 760 30 331 -12 023 10 097
Zobowiązania długoterminowe 9 214 7 868 35 511 15 021 19 051
Zobowiązania krótkoterminowe 180 703 207 262 232 996 94 078 41 169
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 3,7 2,6 0,85 -0,34 0,28
Wybrane półroczne  dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR
RACHUNEK WYNIKÓW I H 2020 I H 2021
Przychody ze sprzedaży 38 631 42 770
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -313 -2 582
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 624 -3 626
Zysk (strata) netto -1 624 -3 626
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I H 2020 I H 2021
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
1 842 2 319
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-756 14
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-1 089 -2 475
Przepływy pieniężne razem netto -3 -142
Amortyzacja 1 296 1 158
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2020 30.06.2021
Aktywa trwałe 16 549 12 891
Zapasy 2 809 208
Należności krótkoterminowe 5 710 11 745
Aktywa pieniężne 452 256
Całkowite aktywa/pasywa 56 451 64 851
Kapitał własny 12 301 6 471
Zobowiązania długoterminowe 11 138 9 402
Zobowiązania krótkoterminowe 33 012 48 978
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 0,28 0,18
Wybrane kwartalne dane finansowe ( w tys zł.) według MSR
RACHUNEK WYNIKÓW I Q 2020 I Q 2021
Przychody ze sprzedaży 15 361 20 973
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 003 -1 287
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 -1 650
Zysk (strata) netto 75 -1 650
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I Q 2020 I Q 2021
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
1 601 1 172
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-863 -116
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-812 -1 086
Przepływy pieniężne razem netto -74 -30
Amortyzacja 636 586
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2020 31.03.2021
Aktywa trwałe 13 822 13 300
Zapasy 30 732 37 412
Należności krótkoterminowe 5 100 14 455
Aktywa pieniężne 381 368
Całkowite aktywa/pasywa 59 243 69 432
Kapitał własny 14 000 8 447
Zobowiązania długoterminowe 11 086 9 802
Zobowiązania krótkoterminowe 34 157 51 183
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 0,28 0,24
Wybrane kwartalne  dane finansowe za III kwartały ( w tys zł.) według MSSF i MSR
RACHUNEK WYNIKÓW I-III Q 2020 I-III Q 2021
Przychody ze sprzedaży 52 650 68 594
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 217 -3 589
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 599 -4 984
Zysk (strata) netto -1 599 -4 984
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I-III Q 2020 I-III Q 2021
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
3 033 4 023
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-368 -128
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-2 204 -3 861
Przepływy pieniężne razem netto 461 34
Amortyzacja 1 924 1 698
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2020 30.09.2021
Aktywa trwałe 14 636 12 463
Zapasy 35 751 40 599
Należności krótkoterminowe 15 484 11 901
Aktywa pieniężne 913 432
Całkowite aktywa/pasywa 70 456 69 119
Kapitał własny 12 326 5 113
Zobowiązania długoterminowe 10 628 9 017
Zobowiązania krótkoterminowe 47 502 54 989
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 0,28 0,14