Informacje finansowe

Wybrane roczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_roczne_do pobrania_2014-2018)
RACHUNEK WYNIKÓW 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody ze sprzedaży 503 989 560 429 628 487 624 813 602 309
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 361 2 176 11 968 -26 492 -53 783
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 631 -3 781 10 615 -32 719 -61 756
Zysk (strata) netto 9 663 -7 133 4 633 -36 171 -73 139
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2014 2015 2016 2017 2018
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-9 912 -9 200 36 453 -5 649 -28 434
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-5 073 -16 041 -32 817 -17 226 -8 050
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
16 432 21 241 1 970 16 983 30 424
Przepływy pieniężne razem netto 1 447 -4 000 5 606 -5 892 -6 060
Amortyzacja 7 503 7 947 9 049 11 970 13 152
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2014 2015 2016 2017 2018
Aktywa trwałe 68 312 78 290 104 126 105 381 76 629
Zapasy 126 773 146 991 150 307 164 242 189 576
Należności krótkoterminowe 27 065 24 747 40 285 16 952 13 444
Aktywa pieniężne 21 938 17 833 23 486 17 583 11 494
Całkowite aktywa/pasywa 245 412 270 900 320 646 308 890 298 838
Kapitał własny 103 726 110 369 130 729 93 760 30 331
Zobowiązania długoterminowe 22 382 15 418 9 214 7 868 35 511
Zobowiązania krótkoterminowe 119 304 145 113 180 703 207 262 232 996
Liczba akcji 34 666 200 34 666 200 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 3,0 3,2 3,7 2,6 0,85
Wybrane półroczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_polroczne_do pobrania_2018)
RACHUNEK WYNIKÓW I H 2014 I H 2015 I H 2016 I H 2017 I H 2018
Przychody ze sprzedaży 226 165 255 837 285 539 281 579 277 556
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 125 -1 015 -1 148 -16 240 -11 124
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -104 -3 522 -142 -17 902 -13 867
Zysk (strata) netto -2 043 -5 412 -2 538 -15 933 -14 115
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I H 2014 I H 2015 I H 2016 I H 2017 I H 2018
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-11 982 -22 612 -6 231 -18 749 -8 646
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-2 294 -7 742 -7 449 -11 310 -4 290
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
80 23 572 2 731 15 046 4 448
Przepływy pieniężne razem netto -14 196 -6 782 -10 949 -15 013 -8 488
Amortyzacja 3 663 3 830 3 919 6 011 6 355
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018
Aktywa trwałe 36 336 70 952 82 960 109 570 104 749
Zapasy 117 766 125 742 146 841 167 062 166 489
Należności krótkoterminowe 17 606 28 955 28 919 26 653 14 144
Aktywa pieniężne 6 245 15 111 6 939 8 491 9 069
Całkowite aktywa/pasywa 186 132 244 302 269 791 321 760 302 785
Kapitał własny 45 539 111 906 104 479 113 617 79 665
Zobowiązania długoterminowe 20 915 19 891 12 663 8 264 11 463
Zobowiązania krótkoterminowe 119 679 112 505 152 649 199 879 211 657
Liczba akcji 26 938 020 34 666 200 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 1,71 3,2 2,9 2,63 2,23
Wybrane kwartalne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_za 1Q_do pobrania_2015-2019)
RACHUNEK WYNIKÓW I Q 2015 I Q 2016 I Q 2017 I Q 2018 I Q 2019
Przychody ze sprzedaży 114 491 125 308 123 431 113 333 110 980
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3134 -6 675 -16 028 -13 636 -24 141
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 433 -6 848 -16 507 -13 271 -27 316
Zysk (strata) netto -5 886 -7 004 -15 247 -15 557 -32 256
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I Q 2015 I Q 2016 I Q 2017 I Q 2018 I Q 2019
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-18 835 -10 609 -35 854 -23 459 -10 102
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-1 326 -3 597 -5 503 -2 749 -1 893
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
10 090 3 877 24 113 16 241 6 486
Przepływy pieniężne razem netto -10 071 -10 329 -17 244 -9 967 -5 509
Amortyzacja 1 891 2 032 3 032 2 451 7 713
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2019
Aktywa trwałe 68 799 81 090 105 381 105 310 126 226
Zapasy 139 524 159 128 166 832 168 390 167 803
Należności krótkoterminowe 32 587 26 038 20 827 14 906 14 363
Aktywa pieniężne 11 829 7 556 6 260 7 851 5 974
Całkowite aktywa/pasywa 255 846 282 758 309 122 307 179 331 483
Kapitał własny 96 045 103 087 114 763 77 657 -1 851
Zobowiązania długoterminowe 20 867 13 574 9 877 11 638 69 947
Zobowiązania krótkoterminowe 138 934 166 097 184 482 217 884 263 387
Liczba akcji 34 666 200 34 666 200 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 2,8 3,0 2,63 0,85 -0,05
Wybrane kwartalne skonsolidowane dane finansowe za III kwartały ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_za 1-3Q_do pobrania_2014-2018)
RACHUNEK WYNIKÓW I-III Q 2014 I-III Q 2015 I-III Q 2016 I-III Q 2017 I-III Q 2018
Przychody ze sprzedaży 352 369 386 867 435 384 435 637 422 901
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 757 -436 -1 305 -27 427 -23 996
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 837 -3 285 -222 -29 863 -28 060
Zysk (strata) netto -2 126 -6 597 -2 980 -26 247 -28 550
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I-III Q 2014 I-III Q 2015 I-III Q 2016 I-III Q 2017 I-III Q 2018
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-7 800 -26 086 -2 624 -23 742 -39 257
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-3 500 -10 778 -12 391 -14 206 -7 014
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
1 230 25 968 2 893 21 591 37 151
Przepływy pieniężne razem netto -10 070 -10 896 -12 122 -16 357 -9 120
Amortyzacja 5 592 5 785 5 949 8 993 9 702
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2018
Aktywa trwałe 52 558 74 553 86 572 111 815 103 983
Zapasy 135 644 159 390 165 919 179 232 200 638
Należności krótkoterminowe 24 392 32 343 33 167 16 840 16 408
Aktywa pieniężne 10 321 11 001 5 764 7 129 8 444
Całkowite aktywa/pasywa 232 389 292 226 297 444 323 823 337 811
Kapitał własny 54 029 111 085 104 055 103 620 75 359
Zobowiązania długoterminowe 21 207 18 321 10 692 7 465 35 004
Zobowiązania krótkoterminowe 157 153 162 820 182 697 212 738 227 448
Liczba akcji 34 666 200 34 666 200 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 1,57 3,2 2,9 2,63 2,11