Informacje finansowe

Wybrane roczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_roczne_do pobrania_2015-2019
RACHUNEK WYNIKÓW 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody ze sprzedaży 560 429 628 487 624 813 553 208 367 023
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 176 11 968 -26 492 -39 539 -70 936
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 781 10 615 -32 719 -47 462 -48 447
Zysk (strata) netto -7 133 4 633 -36 171 -73 139 -63 835
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2015 2016 2017 2018 2019
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-9 200 36 453 -5 649 -29 813 30 540
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-16 041 -32 817 -17 226 -8 050 -9 044
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
21 241 1 970 16 983 30 424 -29 204
Przepływy pieniężne razem netto -4 000 5 606 -5 892 -7 439 -7 708
Amortyzacja 7 947 9 049 11 970 10 219 22 545
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2015 2016 2017 2018 2019
Aktywa trwałe 78 290 104 126 105 381 76 629 39 851
Zapasy 146 991 150 307 164 242 189 576 42 885
Należności krótkoterminowe 24 747 40 285 16 952 13 057 8 178
Aktywa pieniężne 17 833 23 486 17 583 11 881 4 157
Całkowite aktywa/pasywa 270 900 320 646 308 890 298 838 97 076
Kapitał własny 110 369 130 729 93 760 30 331 -12 023
Zobowiązania długoterminowe 15 418 9 214 7 868 35 511 15 021
Zobowiązania krótkoterminowe 145 113 180 703 207 262 232 996 94 078
Liczba akcji 34 666 200 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 3,2 3,7 2,6 0,85 -0,34
Wybrane półroczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_polroczne_do pobrania_2020)
RACHUNEK WYNIKÓW I H 2016 I H 2017 I H 2018 I H 2019 I H 2020
Przychody ze sprzedaży 285 539 281 579 255 033 228 854 62 544
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 148 -16 240 -8 516 -36 646 -3 471
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -142 -17 902 -11 271 -42 138 -8 219
Zysk (strata) netto -2 538 -15 933 -14 115 -52 492 -6 263
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I H 2016 I H 2017 I H 2018 I H 2019 I H 2020
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-6 231 -18 749 -9 469 14 095 -2 582
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-7 449 -11 310 -4 290 -3 092 -585
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
2 731 15 046 4 448 -13 158 6 643
Przepływy pieniężne razem netto -10 949 -15 013 -9 311 -2 155 3 476
Amortyzacja 3 919 6 011 5 095 17 983 2 949
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020
Aktywa trwałe 82 960 109 570 104 749 137 910 36 080
Zapasy 146 841 167 062 166 489 143 378 43 812
Należności krótkoterminowe 28 919 26 653 13 201 11 752 2 791
Aktywa pieniężne 6 939 8 491 10 012 8 598 7 624
Całkowite aktywa/pasywa 269 791 321 760 302 785 312 852 92 374
Kapitał własny 104 479 113 617 79 665 -22 299 -18 488
Zobowiązania długoterminowe 12 663 8 264 11 463 161 507 10 801
Zobowiązania krótkoterminowe 152 649 199 879 211 657 173 644 100 061
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 2,9 2,63 0,85 -0,62 -0,52
Wybrane kwartalne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_za 1Q_do pobrania_2016-2020)
RACHUNEK WYNIKÓW I Q 2016 I Q 2017 I Q 2018 I Q 2019 I Q 2020
Przychody ze sprzedaży 125 308 123 431 113 333 110 980 33 031
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 675 -16 028 -13 636 -24 206 -5 741
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 848 -16 507 -13 271 -27 316 -10 291
Zysk (strata) netto -7 004 -15 247 -15 557 -32 256 -9 837
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I Q 2016 I Q 2017 I Q 2018 I Q 2019 I Q 2020
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-10 609 -35 854 -23 459 -9 083 -6 982
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-3 597 -5 503 -2 749 -1 893 -399
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
3 877 24 113 16 241 6 486 4 988
Przepływy pieniężne razem netto -10 329 -17 244 -9 967 -4 490 -2 393
Amortyzacja 2 032 3 032 2 451 7 713 -1 878
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2018 31.03.2019 31.03.2020
Aktywa trwałe 81 090 105 381 105 310 126 226 39 763
Zapasy 159 128 166 832 168 390 167 803 44 889
Należności krótkoterminowe 26 038 20 827 14 906 14 363 4 004
Aktywa pieniężne 7 556 6 260 7 851 5 974 1 756
Całkowite aktywa/pasywa 282 758 309 122 307 179 331 483 92 582
Kapitał własny 103 087 114 763 77 657 -1 851 -22 196
Zobowiązania długoterminowe 13 574 9 877 11 638 69 947 14 627
Zobowiązania krótkoterminowe 166 097 184 482 217 884 263 387 100 151
Liczba akcji 34 666 200 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 3,0 2,63 0,85 -0,05 -0,62
Wybrane kwartalne skonsolidowane dane finansowe za III kwartały ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_za 1-3Q_do pobrania_2016-2020)
RACHUNEK WYNIKÓW I-III Q 2016 I-III Q 2017 I-III Q 2018 I-III Q 2019 I-III Q 2020
Przychody ze sprzedaży 435 384 435 637 388 072 295 915 104 746
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 305 -27 427 -19 806 -45 991 -5 119
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -222 -29 863 -23 920 -18 757 19 428
Zysk (strata) netto -2 980 -26 247 -28 550 -29 693 21 421
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I-III Q 2016 I-III Q 2017 I-III Q 2018 I-III Q 2019 I-III Q 2020
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-2 624 -23 742 -39 527 19 639 -2 661
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-12 391 -14 206 -7 014 -7 785 -2 807
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
2 893 21 591 37 151 -21 511 2 392
Przepływy pieniężne razem netto -12 122 -16 357 -9 390 -9 657 -3 076
Amortyzacja 5 949 8 993 9 702 20 993 4 593
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020
Aktywa trwałe 86 572 111 815 103 983 49 066 30 601
Zapasy 165 919 179 232 200 638 75 521 35 751
Należności krótkoterminowe 33 167 16 840 14 912 9 143 16 150
Aktywa pieniężne 5 764 7 129 9 940 2 213 1 069
Całkowite aktywa/pasywa 297 444 323 823 337 811 140 105 88 104
Kapitał własny 104 055 103 620 75 359 22 061 9 215
Zobowiązania długoterminowe 10 692 7 465 35 004 18 535 21 338
Zobowiązania krótkoterminowe 182 697 212 738 227 448 99 509 57 551
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 2,9 2,63 0,85 -0,34 0,26