Informacje finansowe

Wybrane roczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_roczne_do pobrania_2013-2017)
RACHUNEK WYNIKÓW 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody ze sprzedaży 468 847 503 989 560 429 628 487 626 786
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 445 12 361 2 176 11 968 -26 492
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 140 631 -3 781 10 615 -32 719
Zysk (strata) netto 2 955 9 663 -7 133 4 633 -36 171
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2013 2014 2015 2016 2017
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
17 196 -9 912 -9 200 36 453 -5 649
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-3 154 -5 073 -16 041 -32 817 -17 226
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-7 098 16 432 21 241 1 970 16 983
Przepływy pieniężne razem netto 6 944 1 447 -4 000 5 606 -5 892
Amortyzacja 8 088 7 503 7 947 9 049 11 970
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2013 2014 2015 2016 2017
Aktywa trwałe 39 242 68 312 78 290 104 126 105 381
Zapasy 116 421 126 773 146 991 150 307 164 242
Należności krótkoterminowe 19 574 27 065 24 747 40 285 16 952
Aktywa pieniężne 20 333 21 938 17 833 23 486 17 583
Całkowite aktywa/pasywa 202 895 245 412 270 900 320 646 308 890
Kapitał własny 51 636 103 726 110 369 130 729 93 760
Zobowiązania długoterminowe 26 875 22 382 15 418 9 214 7 868
Zobowiązania krótkoterminowe 124 384 119 304 145 113 180 703 207 262
Liczba akcji 26 938 020 34 666 200 34 666 200 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 1,9 3,0 3,2 3,7 2,6
Wybrane półroczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_polroczne_do pobrania_2018)
RACHUNEK WYNIKÓW I H 2014 I H 2015 I H 2016 I H 2017 I H 2018
Przychody ze sprzedaży 226 165 255 837 285 539 281 579 277 556
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 125 -1 015 -1 148 -16 240 -11 124
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -104 -3 522 -142 -17 902 -13 867
Zysk (strata) netto -2 043 -5 412 -2 538 -15 933 -14 115
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I H 2014 I H 2015 I H 2016 I H 2017 I H 2018
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-11 982 -22 612 -6 231 -18 749 -8 646
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-2 294 -7 742 -7 449 -11 310 -4 290
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
80 23 572 2 731 15 046 4 448
Przepływy pieniężne razem netto -14 196 -6 782 -10 949 -15 013 -8 488
Amortyzacja 3 663 3 830 3 919 6 011 6 355
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018
Aktywa trwałe 36 336 70 952 82 960 109 570 104 749
Zapasy 117 766 125 742 146 841 167 062 166 489
Należności krótkoterminowe 17 606 28 955 28 919 26 653 14 144
Aktywa pieniężne 6 245 15 111 6 939 8 491 9 069
Całkowite aktywa/pasywa 186 132 244 302 269 791 321 760 302 785
Kapitał własny 45 539 111 906 104 479 113 617 79 665
Zobowiązania długoterminowe 20 915 19 891 12 663 8 264 11 463
Zobowiązania krótkoterminowe 119 679 112 505 152 649 199 879 211 657
Liczba akcji 26 938 020 34 666 200 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 1,71 3,2 2,9 2,63 2,23
Wybrane kwartalne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_za 1Q_do pobrania_2014-2018)
RACHUNEK WYNIKÓW I Q 2014 I Q 2015 I Q 2016 I Q 2017 I Q 2018
Przychody ze sprzedaży 103 657 114 491 125 308 123 431 123 658
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -815 -3134 -6 675 -16 028 -15 646
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 829 -5 433 -6 848 -16 507 -15 261
Zysk (strata) netto -2 581 -5 886 -7 004 -15 247 -15 376
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I Q 2014 I Q 2015 I Q 2016 I Q 2017 I Q 2018
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-14 283 -18 835 -10 609 -35 854 -23 459
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-930 -1326 -3 597 -5 503 -2 749
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
1 053 10 090 3 877 24 113 16 241
Przepływy pieniężne razem netto -14 160 -10 071 -10 329 -17 244 -9 967
Amortyzacja 1 847 1 891 2 032 3 032 3 055
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2017 31.03.2018
Aktywa trwałe 37 795 68 799 81 090 105 381 105 194
Zapasy 125 245 139 524 159 128 166 832 168 390
Należności krótkoterminowe 19 971 32 587 26 038 20 827 14 957
Aktywa pieniężne 6 272 11 829 7 556 6 260 7 581
Całkowite aktywa/pasywa 197 097 255 846 282 758 309 122 306 695
Kapitał własny 44 730 96 045 103 087 114 763 78 151
Zobowiązania długoterminowe 23 317 20 867 13 574 9 877 11 638
Zobowiązania krótkoterminowe 129 050 138 934 166 097 184 482 216 906
Liczba akcji 26 938 020 34 666 200 34 666 200 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 3,5 2,8 3,0 2,63 2,19
Wybrane kwartalne skonsolidowane dane finansowe za III kwartały ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_za 1-3Q_do pobrania_2013-2017)
RACHUNEK WYNIKÓW I-III Q 2013 I-III Q 2014 I-III Q 2015 I-III Q 2016 I-III Q 2017
Przychody ze sprzedaży 330 213 352 369 386 867 435 384 437 610
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -308 6 757 -436 -1 305 -24 441
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 631 837 -3 285 -222 -26 877
Zysk (strata) netto -391 -2 126 -6 597 -2 980 -23 261
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I-III Q 2013 I-III Q 2014 I-III Q 2015 I-III Q 2016 I-III Q 2017
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
1 705 -7 800 -26 086 -2 624 -23 742
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-2 231 -3 500 -10 778 -12 391 -14 206
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-2 549 1 230 25 968 2 893 21 591
Przepływy pieniężne razem netto -3 075 -10 070 -10 896 -12 122 -16 357
Amortyzacja 5 592 5 592 5 785 5 949 8 426
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2016 30.09.2017
Aktywa trwałe 39 447 52 558 74 553 86 572 112 382
Zapasy 116 952 135 644 159 390 165 919 182 219
Należności krótkoterminowe 22 928 24 392 32 343 33 167 16 840
Aktywa pieniężne 10 421 10 321 11 001 5 764 7 129
Całkowite aktywa/pasywa 195 533 232 389 292 226 297 444 327 377
Kapitał własny 47 023 54 029 111 085 104 055 107 174
Zobowiązania długoterminowe 44 042 21 207 18 321 10 692 7 465
Zobowiązania krótkoterminowe 104 468 157 153 162 820 182 697 212 738
Liczba akcji 26 938 020 34 666 200 34 666 200 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 1,75 1,57 3,2 2,9 3,0