Informacje finansowe

Wybrane roczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_roczne_do pobrania_2016-2020)
RACHUNEK WYNIKÓW 2016 2017 2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży 628 487 624 813 553 208 367 023 130 857
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 968 -26 492 -39 539 -70 936 -8 277
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 615 -32 719 -47 462 -48 447 20 236
Zysk (strata) netto 4 633 -36 171 -73 139 -63 835 22 227
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 2016 2017 2018 2019 2020
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
36 453 -5 649 -29 813 30 540 -596
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-32 817 -17 226 -8 050 -9 044 -3 077
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
1 970 16 983 30 424 -29 204 -83
Przepływy pieniężne razem netto 5 606 -5 892 -7 439 -7 708 -3 756
Amortyzacja 9 049 11 970 10 219 22 545 6 103
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2016 2017 2018 2019 2020
Aktywa trwałe 104 126 105 381 76 629 39 851 13 822
Zapasy 150 307 164 242 189 576 42 885 36 259
Należności krótkoterminowe 40 285 16 952 13 057 8 178 14 528
Aktywa pieniężne 23 486 17 583 11 881 4 157 389
Całkowite aktywa/pasywa 320 646 308 890 298 838 97 076 70 317
Kapitał własny 130 729 93 760 30 331 -12 023 10 097
Zobowiązania długoterminowe 9 214 7 868 35 511 15 021 19 051
Zobowiązania krótkoterminowe 180 703 207 262 232 996 94 078 41 169
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 3,7 2,6 0,85 -0,34 0,28
Wybrane półroczne skonsolidowane dane finansowe ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_polroczne_do pobrania_2020)
RACHUNEK WYNIKÓW I H 2016 I H 2017 I H 2018 I H 2019 I H 2020
Przychody ze sprzedaży 285 539 281 579 255 033 228 854 62 544
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 148 -16 240 -8 516 -36 646 -3 471
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -142 -17 902 -11 271 -42 138 -8 219
Zysk (strata) netto -2 538 -15 933 -14 115 -52 492 -6 263
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I H 2016 I H 2017 I H 2018 I H 2019 I H 2020
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-6 231 -18 749 -9 469 14 095 -2 582
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-7 449 -11 310 -4 290 -3 092 -585
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
2 731 15 046 4 448 -13 158 6 643
Przepływy pieniężne razem netto -10 949 -15 013 -9 311 -2 155 3 476
Amortyzacja 3 919 6 011 5 095 17 983 2 949
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020
Aktywa trwałe 82 960 109 570 104 749 137 910 36 080
Zapasy 146 841 167 062 166 489 143 378 43 812
Należności krótkoterminowe 28 919 26 653 13 201 11 752 2 791
Aktywa pieniężne 6 939 8 491 10 012 8 598 7 624
Całkowite aktywa/pasywa 269 791 321 760 302 785 312 852 92 374
Kapitał własny 104 479 113 617 79 665 -22 299 -18 488
Zobowiązania długoterminowe 12 663 8 264 11 463 161 507 10 801
Zobowiązania krótkoterminowe 152 649 199 879 211 657 173 644 100 061
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 2,9 2,63 0,85 -0,62 -0,52
Wybrane kwartalne dane finansowe ( w tys zł.) według MSR
RACHUNEK WYNIKÓW I Q 2020 I Q 2021
Przychody ze sprzedaży 15 361 20 973
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 003 -1 287
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 -1 650
Zysk (strata) netto 75 -1 650
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I Q 2020 I Q 2021
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
1 601 1 172
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-863 -116
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
-812 -1 086
Przepływy pieniężne razem netto -74 -30
Amortyzacja 636 586
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2020 31.03.2021
Aktywa trwałe 13 822 13 300
Zapasy 30 732 37 412
Należności krótkoterminowe 5 100 14 455
Aktywa pieniężne 381 368
Całkowite aktywa/pasywa 59 243 69 432
Kapitał własny 14 000 8 447
Zobowiązania długoterminowe 11 086 9 802
Zobowiązania krótkoterminowe 34 157 51 183
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 0,28 0,24
Wybrane kwartalne skonsolidowane dane finansowe za III kwartały ( w tys zł.) według MSSF i MSR (Wyniki_za 1-3Q_do pobrania_2016-2020)
RACHUNEK WYNIKÓW I-III Q 2016 I-III Q 2017 I-III Q 2018 I-III Q 2019 I-III Q 2020
Przychody ze sprzedaży 435 384 435 637 388 072 295 915 104 746
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 305 -27 427 -19 806 -45 991 -5 119
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -222 -29 863 -23 920 -18 757 19 428
Zysk (strata) netto -2 980 -26 247 -28 550 -29 693 21 421
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I-III Q 2016 I-III Q 2017 I-III Q 2018 I-III Q 2019 I-III Q 2020
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
-2 624 -23 742 -39 527 19 639 -2 661
Przepływy pieniężnej netto
z działalności inwestycyjnej
-12 391 -14 206 -7 014 -7 785 -2 807
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej
2 893 21 591 37 151 -21 511 2 392
Przepływy pieniężne razem netto -12 122 -16 357 -9 390 -9 657 -3 076
Amortyzacja 5 949 8 993 9 702 20 993 4 593
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2020
Aktywa trwałe 86 572 111 815 103 983 49 066 30 601
Zapasy 165 919 179 232 200 638 75 521 35 751
Należności krótkoterminowe 33 167 16 840 14 912 9 143 16 150
Aktywa pieniężne 5 764 7 129 9 940 2 213 1 069
Całkowite aktywa/pasywa 297 444 323 823 337 811 140 105 88 104
Kapitał własny 104 055 103 620 75 359 22 061 9 215
Zobowiązania długoterminowe 10 692 7 465 35 004 18 535 21 338
Zobowiązania krótkoterminowe 182 697 212 738 227 448 99 509 57 551
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na akcję 2,9 2,63 0,85 -0,34 0,26