Zasady ładu korporacyjnego

Statut Redan SA

Regulamin Walnego Zgromadzenia Redan SA

Regulamin Rady Nadzorczej Redan SA

Regulamin Zarządu Redan SA

Raporty

 

W związku z wejściem w życie, od dnia 3 lipca 2016 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko związane z nimi zobowiązane są do powiadamiania Redan SA i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Redan SA. Powyższe powiadomienia dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać pocztą elektroniczną do:
Redan SA na adres: notyfikacje.art.19mar@redan.com.pl

Formularz elektroniczny umożliwiający składanie do Komisji Nadzoru Finansowego powiadomień znajduje się na stronie: http://19mar.knf.gov.pl/ 
Opis procedury składania powiadomień Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się tutaj: www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/mar/raportowanie_19_MAR