Newsletter

Administratorem danych osobowych jest Redan S.A., z siedzibą w Łodzi (94-250), przy ul. Żniwnej 10/14.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim, e-mail: iod@redan.com.pl