Kariera

Grupa Kapitałowa Redan zatrudnia obecnie ponad 2 000 pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach.
Naszą współpracę opieramy na szybkości działania, zaufaniu oraz wzajemnym poszanowaniu.

Jakich pracowników poszukujemy?

O pracę w poszczególnych firmach z naszej Grupy mogą ubiegać się zarówno osoby posiadające doświadczenie zawodowe, jak również absolwenci szkół i uczelni.

Od wszystkich kandydatów oczekujemy:

 • Kreatywności i innowacyjności – ciągłego dążenia do odnajdowania właściwych sposobów działania i realizacji  zamierzonych celów. Wykorzystywania wiedzy i wyobraźni, aby wprowadzać w życie nowe pomysły i rozwiązania.
 • Współpracy – umiejętności porozumiewania się z ludźmi, łatwości nawiązywania kontaktów oraz budowania trwałych relacji.
 • Samodzielności – rozumianej jako umiejętność i gotowość do dostrzegania i nie pomijania problemów, a także nieunikania podejmowania decyzji w powierzonym im obszarze.
 • Elastyczności – umiejętności szybkiego dostosowania do zmieniających się sytuacji, warunków pracy i otoczenia. Akceptowania zmian i odnajdywania najlepszych rozwiązań w celu realizacji wyznaczonych zadań.
 • Umiejętności rozwiązywania problemów, pozyskiwania i selekcji informacji – zdolności rozpoznawania i definiowania problemów w oparciu o analizę sytuacji i własną intuicję. Wyciągania logicznych wniosków i odnajdywania właściwych rozwiązań.
 • Ciągłego doskonalenia się – stałego inwestowania we własny rozwój poprzez zdobywanie doświadczeń w trakcie pracy oraz poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Oczekujemy także, aby nasi pracownicy przyczyniali się do powstawania i utrzymywania twórczej atmosfery w pracy.


…i tacy są właśnie pracownicy Redan, jeżeli taki jesteś dołącz do naszego zespołu!

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z rozszerzonym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej i Spółki Redan S.A. za I półrocze 2011 r.

W raporcie znajdą Państwo:

 • Informację dodatkową do sprawozdania finansowego GK Redan za I półrocze 2011 r.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Redan za I półrocze 2011 r.
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe Redan S.A. za I półrocze 2011 r.
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania GK Redan za I półrocze 2011 r.
 • Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Redan S.A. za I półrocze 2011 r.
 • Sprawozdanie z działalności GK Redan za I półrocze 2011 r.

W celu zapoznania się z całością Raportu Półrocznego proszę kliknąć tutaj.