Raport bieżący nr 14/2019 – Informacja o utworzonych odpisach aktualizujących wartość aktywów oraz rozwiązaniu aktywa na podatek odroczony

RB_2019_14 – odpisy za 2018 r. Redan