Raport bieżący nr 14/2020 – Informacja o utworzonych odpisach aktualizujących wartość aktywów oraz rezerwie na poręczenia

RB_2020_14 – odpisy za 2019 r. Redan