Raport bieżący nr 21/2019 – Otrzymanie informacji o planowanej odmowie wydania przez niezależnego biegłego rewidenta opinii do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności GK Redan za 2018 rok

RB_2019_21_odmowa wydania opinii