Raport bieżący nr 25/2018 – Uzgodnienie dokumentu term sheet pomiędzy spółką zależną Redan S.A. – TXM S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. a ING Bankiem Śląskim S.A.

RB 2018_25 -termsheet TXM