Raport bieżący nr 29/2017 – Odpowiedzi Redan SA na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 r. na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

RB 2017_29 – Odpowiedzi na pytania akcjonariusza