Raport bieżący nr 30/2018 – Podpisanie przez spółkę zależną Redan SA – TXM S.A., umów zmieniających umowy kredytowe zawarte z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz z ING Bankiem Śląskim S.A.

RB 2018_30 – aneksy do umów TXM z Bankami