Raport bieżący nr 4/2021 – Informacja o zmianach odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerwach na sprawy sądowe

RB_2021_4 – zmiana odpisow za 2020